coronavir

Informace k provozu škol od 22.03. – 28.03.2021


Vážení rodiče,

prostřednictvím MŠMT Vás informujeme, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18.03.2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření a do 28. března 2021 se prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

V případě jakékoliv nejasnosti volejte 774 871 427, nebo pište na skola@zskomna.cz , Dubovská Ivana, ředitelka školy


zápis

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOMNI PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022


Vážení rodiče,

zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2021/22 proběhnou i v letošním školním roce v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, opět distanční formou. Organizace zápisů bude probíhat tak, aby umožňovala distanční průběh a zároveň vycházela vstříc i individuálním podmínkám jednotlivých rodin.                                         Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínu  od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022 v Základní škole a Mateřské škole J.A.Komenského v Komni stanovila ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) na termín od 12. dubna do 23. dubna 2021.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením bude zápis na naší škole organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole a to tak, že vyplněnou žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce a dále pak dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku, který najdete ke stažení na našich stránkách si vytisknete, vyplníte a nejpozději v pátek, 23. dubna 2021

 • vložíte do zalepené obálky do poštovní schránky před budovou  školy
 • nebo pošlete na adresu ZŠ a MŠ J.A.Komenského, Komňa 169, 687 71 Bojkovice
 • podat přihlášku lze také prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 6j72zh9​)
 • nebo e-mailem (skola@zskomna.cz), s platným elektronickým podpisem.

V pondělí 26. dubna 2021 bude vydáno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáků. Najdete ho na webových stránkách školy (pod registračním číslem, které bude zároveň číslem jednacím ve Vaší žádosti – registrační číslo žádosti Vám bude zasláno na Váš email)                                               V případě odložení povinné školní docházky si vytiskněte žádost o ODKLAD PŠD, ke kterému je nutno doložit vyjádření pediatra dítěte a posouzení školského poradenského zařízení (SPC,KPPP)

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Nebude nyní však součástí zápisu. O termínu budete informováni.

V případě jakékoliv nejasnosti volejte 774 871 427, nebo pište na skola@zskomna.cz , Dubovská Ivana, ředitelka školy
virus-4937553_1920

Oznámení o určení základních škol pro děti zaměstnanců záchranného integrovaného systému s trvalým pobytem ORP Uherský Brod


Vážení rodiče,

informujeme Vás, že v souladu s Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 budou od 01. března do 19. března 2021 vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 6 do 10 let tyto základní školy v ORP Uherský Brod:

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště ředitel p. Bohuslav Jandásek, tel. 777 634 855 provozní doba pondělí-pátek od 07:00 do 17:00 hodin

Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ředitel Mgr. Zdeněk Moštěk, tel. 775 630 433 případně 603 335 689 provozní doba pondělí-pátek od 07:00 do 17:00 hodin

Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště,  Štefánikova 460, Bojkovice, ředitel  Mgr. Zdeněk Ogrodník, tel. 773 460 220 provozní doba pondělí-pátek od 7:00 do 17:00 hodin

Péče bude poskytována pouze pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Zákonní zástupci mohou své děti přihlásit k docházce na telefonní číslo, které je uvedeno u jména ředitele základní školy tohoto oznámení.

Provozní doba základních škol je pondělí-pátek od 07:00 do 17:00 hodin, po dohodě s rodiči může být upravena.


virus-4937553_1920

Omezení provozu základní a mateřské školy

Vážení rodiče,

jak už zcela jistě všichni víte, v souladu s usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 je od pondělí, 1.března 2021 zakázána osobní přítomnost žáků 1. až 5. ročníku základní školy, od stejného data je uzavřen také provoz mateřské školy. Toto mimořádné opatření je minimálně na dobu 3 týdnů.

Žáci základní školy, kteří jsou na distančním způsobu vzdělávání, mají nárok na stravování za dotované ceny /výdej do jídlonosičů/. Pokud máte zájem o přihlášení svého dítěte na stravování, pište sms na telefonní číslo 733 122 916, nejpozději do pondělí 1.3.2021 do 7.30 hod. Distanční vzdělávání žáků 1.-5. ročníku bude probíhat dle rozvrhu, který nastaví třídní učitelky.

Tiskopis žádosti o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola), či jeho část najdete hned v úvodu stránek ČSSZ www.eportal.cssz.cz

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ MŠ!!!

Od 01. března do 19. března 2021 budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 6 let tyto mateřské školy:

Mateřská škola Bojkovice, příspěvková organizace, Štefánikova 830, Bojkovice     

ředitelka Martina Kuchařová, tel. 602 587 741

provozní doba pondělí-pátek od 6:15 do 16:15 hodin

Mateřská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148, okres Uherské Hradiště

ředitelka Bc. Eva Divoká, tel. 739 319 055

provozní doba pondělí-pátek od 6:30 do 16:00 hodin

Mateřská škola, Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1528, okres Uherské Hradiště

ředitelka Bc. Eva Urbanová, tel. 731 699 991

provozní doba pondělí-pátek od 6:30 do 16:00 hodin

Péče bude poskytována pouze pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona    

             č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle

             zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999

             Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Zákonní zástupci mohou své děti přihlásit k docházce na telefonní číslo, které je uvedeno u jména ředitelky mateřské školy.

Provozní doba mateřské školy je pondělí-pátek od 6:30 do 16:00 hodin, po dohodě s rodiči může být upravena.

V Komni, 27.února 2021                                                                                                                                              Dubovská Ivana

DSC05028

Karneval ve školní družině


Také děti ve školní družině si spolu s vychovatelkami uspořádali v pátek, 19. března 2021 malý školní karneval. Více naleznete ve fotogalerii


DSC04939

Karneval v MŠ


Ve středu, 17. února jsme pro děti v mateřské škole uspořádali zábavné karnevalové dopoledne plné masek, her, tance a soutěží. Více naleznete ve fotogalerii.


rodiče

„DOD“ se nebude konat


Vážení rodiče,

z důvodu zákazu vstupu cizích osob do objektu Základní školy v Komni Vám oznamujeme, že DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který byl původně určen na čtvrtek 14.ledna 2021 se přesouvá na pozdější termín, o kterém budete včas informováni. V případě zájmu o informace ohledně prospěchu a hodnocení Vašich dětí kontaktujte svého třídního učitele prostřednictvím e-mailu, nebo telefonu. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ


DSC04932

Ukončení výuky 18.12.2020


Vážení rodiče,

z důvodu nařízení vlády ČR končí školní vyučování před vánočními prázdninami o dva dny dříve – t.j. – v pátek 18.prosince 2020. Výuka v novém kalendářním roce začíná v pondělí, 4. ledna 2021. Provoz mateřské školy bude ještě i v pondělí 21. prosince. (od 22.12. do 4.1.2021 provoz MŠ uzavřen)

Jménem celého zařízení Vám přeji pohodové vánoční svátky, hodně sil a pevné zdraví a ať se ten nový rok dostane alespoň trochu do těch starých, dobrých, zajetých kolejí…..


děti v rouškách

Zahájení prezenční výuky žáků 3.až 5. ročníku od 30.11.2020


INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 30. LISTOPADU 2020

 • 1.stupeň ZŠ: Prezenční výuka již pro všechny ročníky.
 • Školní družiny a školní kluby: Pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině (nikoliv ve školním klubu) zařadit žáky jednoho ročníku.                       
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání), s výjimkou oborů Předškolní a mimoškolní pedagogika.
 •  Žáci/studenti a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je-li nezbytné, aby žáci/studenti při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy nebo školského zařízení.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky/studenty. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

V praxi naší školy to znamená:

žáci 1. ročníku – prezenční výuka         (Mgr. Ondrušková)

žáci 2. a 4. ročníku – prezenční výuka (Berčíková)

žáci 3. a 5. ročníku – prezenční výuka   (Mgr. Fialová)

školní družina – dvě skupiny  –             I. skupina  žáci 1. 3. a 5. ročníku                                                                       II. skupina – žáci 2.a 4.ročníku   

Všichni žáci mají po celou dobu pobytu ve škole i školní družině povinnost nosit roušku!!!