DSC05081

Den dětí


Letos jsme si neužili oslavu dne dětí s myslivci, tak jak jsme byli po celá dlouhá léta zvyklí ale i tak DEN DĚTÍ proběhl a vydařil se. Školáci si udělali výšlap na Modrou vodu s opékáním špekáčků a pro děti z mateřské školy bylo připraveno putování po stopách lesních skřítků a hledání jejich pokladu. Zážitků bylo spoustu a ještě navíc všechny děti dostaly jako dárek od České průmyslové zdravotní pojišťovny v zastoupení paní Mlčůchové Renaty volnou vstupenku do ZOO Lešná a drobné dárkové předměty. DĚKUJEME!15626

Poděkování


Děkujeme ochotným tatínkům (Janča R.,Mareček Z.,Mlčůch V. a Schiffler M.) za montáž trampolíny . Děti se na ni už dlouho těšily. Tak snad nám počasí konečně bude přát.


deti-male-ve-skolce-800x527

Provoz MŠ a ŠK v období hlavních prázdninProvoz mateřské školy v období hlavních prázdnin červenec/srpen 2021

01.07.-16.07.           provoz

19.07.-24.08.           provoz uzavřen

od 25.08.                 provoz

Školní družina bude v období hlavních prázdnin uzavřena!!!

Provoz školní kuchyně v období hlavních prázdnin – červenec/srpen 2021

01.07. – 23.07.        provoz

26.07. – 13.08.        provoz uzavřen

od 16.08.                 provoz


deti-male-ve-skolce-800x527

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 17.05.2021


Na území celé ČR se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací, ruší se povinnost homogenních tříd a skupin

Ve školních družinách a školních klubech na území celé ČR dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin. Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do škol.


deti-male-ve-skolce-800x527

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 10.05.2021


Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti v běžném režimu, bez povinnosti nosit roušky a bez povinnosti testování.

Škola jede v režimu, jako v předchozím týdnu (tzn. – testování 1x týdně – v pondělí, v případě nepřítomnosti v pondělí, tak ten den, kdy žák do školy nastoupí) Nově může tělesná výchova probíhat už ve vnějších prostorách.


IMG_20210430_143105

Pálení čarodějnic


V Čechách, v předvečer prvního máje zapalují mladí lidé ohně na kopcích a na vršcích, na rozcestích a na pastvinách a tančí kolem nich. Přeskakují žhnoucí oharky nebo dokonce skáčou přes plameny. Obřad se nazývá ,pálení čarodějnic‘. Na některých místech bývá zvykem na hranici upalovat loutku představující čarodějnici. Ani naše děti ze školní družiny nezůstaly v dodržování této tradice pozadu a v pátek 30.04.2021 vyrazily na místní přehradu, kde si opekly špekáčky a potom „upálily čarodějnici“, kterou si ve ŠD vyrobily. Malou odměnou jim byl popcorn,který dostaly od OÚ Komňa. Více naleznete ve fotogalerii


mš zápis

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Jana Amose Komenského PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022


Vážení rodiče

v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva a onemocněním COVID-19, budou i v letošním roce  probíhat  zápisy v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy.                                                                                                            Na naší škole se uskuteční  v termínu  od 10. května 2021 do 14. května 2021.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

  1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou,v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.
  2. pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem

Podrobnější doporučení k organizaci zápisu na naší škole:

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem,s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak,aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Pro podání žádosti do naší školy budeme preferovat vhození žádosti, spolu s dalšími dokumenty v zalepené obálce do poštovní schránky před budovou školy, nebo podáním přímo do mateřské školy v termínu od 10.do 14.května 2021.

Požadované dokumenty:

1/         žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

2/         kopii rodného listu dítěte

3/         čestné prohlášení o očkování

4/         kopii očkovacího průkazu

V žádosti o přijetí je kolonka o informaci, zda je dítě očkováno, která má být potvrzena pediatrem dítěte. (Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání). V současné situaci ale nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce vypíše čestné prohlášení o očkování a doloží kopii očkovacího průkazu a také kopii rodného listu dítěte.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím mateřské školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Nebude nyní však součástí zápisu. O termínu budete informováni prostřednictvím webových stránek školy www.zskomna.cz  Na tomto setkání Vám budou také předány další dokumenty, které jsou potřeba potvrdit pediatrem (evidenční list dítěte a přihlášku ke stravování)

V pondělí 17. 05. 2021 bude vydáno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dětí. Najdete ho na webových stránkách školy (pod registračním číslem, které bude zároveň číslem jednacím ve Vaší žádosti).

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem, který plyne z právních předpisů a porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 V případě jakékoliv nejasnosti volejte 774 871 427, nebo pište na skola@zskomna.cz

Dubovská Ivana, ředitelka školy