Informace o Mateřské škole Jana Amose Komenského

Historie

Pro potřeby obyvatelstva Komně byla v roce 1940 při zdejší obecné škole výnosem zemské školní rady v Brně zřízena veřejná mateřská škola. Veškeré náklady uhradil tehdejší obecní úřad. Počátky byly velmi skromné, avšak děti zde nalezly starostlivou péči a dobré výchovné vedení. V kronice z roku 1945 je první zmínka o takzvaných „Žňových útulcích“, které byly zřizovány s dohodou MNV Bojkovice pro děti školou nepovinné po dobu pilných prací žňových (obvykle v měsících červenec – srpen). Útulek byl umístěn v mateřské škole, bylo zde zapsáno cca 60 dětí, které byly zaměstnávány dopoledne do 11.30 hodin a odpoledne od 13.00 hodin do 18.00 hodin. Mateřská škola během let procházela jak změnami ve výchovné práci, tak změnou celého prostředí budovy. Postupným přebudováním celého areálu MŠ byly vytvořeny příznivé podmínky pro všestranný rozvoj dětí.

Současnost

Současná Mateřská škola v Komni je jednotřídní, rodinného typu, s celodenním provozem. Věková skupina dětí je 3-6 let, stanovená kapacita je 30 dětí v MŠ a 25 dětí v ŠD. Od roku 1992 nese název podle svého nejvýznamnějšího rodáka - Jana Amose Komenského, který v Komni působil a dle některých dochovaných spisů se zde i narodil. Mateřská škola byla zařazena do sítě škol jako organizační složka obce, ale od 1.1.2003 dochází ke sloučení základní školy a mateřské školy v jeden právní subjekt, který se stává příspěvkovou organizací obce Komňa.

Materiální vybavení je na velmi dobré úrovni s řadou hraček, her, didaktických, učebních, sportovních a i jiných pomůcek, které umožňují plně uspokojovat individuální potřeby dětí s ohledem na jejich zájmy a nadání.

Výchovně – vzdělávací činnost umožňuje dětem vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak na něj reálnější pohled a aktivní postoj. Rozvíjí osobnost dítěte i vzdělávací potenciál s celkovým citovým postojem k ostatním lidem, k člověku a jeho práci, k rodině, vlastnímu zdraví, k planetě Zemi a vzhledem k našemu regionu především k historii, lidovým tradicím a zvyklostem obce a k odkazu J.A. Komenského jako našeho rodáka.

Za své, více než 70-ti leté existence mateřská škola dosáhla v obci důstojného postavení. Její práce zcela přirozeně zapadá jako kamínek do mozaiky každodenního života v Komni.

Budova

Mateřská škola je postavena v klidné části obce, mimo hlavní komunikaci, v zadním areálu základní školy o celkové rozloze 290 m² s prostornou zahradou. Komňa leží na úpatí Bílých Karpat v chráněné krajinné oblasti, což skýtá velké možnosti poznávání místní fauny i flory a častý pobyt v přírodě. Budova má samostatnou třídu, lehárnu, kuchyň a jídelnu (sloužící zároveň v odpoledních hodinách jako školní družina). Dále šatnu a nově zbudované hygienické zařízení. Celá budova je vytápěna plynem z kotelny, umístněné v ZŠ. Má jeden hlavní a dvy nouzové, uzamykatelné východy. Za budovou MŠ je oplocená prostorná zahrada se zahradním domkem, 2 velkými pískovišti a dětským hřištěm s celou řadou herních prvků.