Informace o jídelně

Školní jídelna Základní školy a Mateřské školy Jana Amose Komenského se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 107/2005, o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů a dále příslušnými hygienickými předpisy, včetně novelizací.

Od 13. 12. 2014 musí být součástí jídelního lístku informace o alergenech obsažených v jídle.

Označování alergenů ve školní jídelně

 • Nařízení ukládá povinnost vyznačit u nebalených potravin na viditelném místě písemný výčet alergenů obsažených v podávaném pokrmu či nápoji.
 • Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na přecitlivělost jednotlivých strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce uhlídat sám …
 • Není možné při výrobě pokrmu se věnovat strávníkům s alergií jednotlivě.
 • Jídelna má pouze povinnost informovat o výskytu alergií v daném pokrmu.
 • Nelze si ani toto spojovat s dietním stravováním.

A jak zjistit přítomné alergeny?                                                                                                                       

 • Na jídelním lístku je u každého pokrmu na daný den vypsán alergen pod číslem.
 • Jako příloha bude seznam legislativně schválených alergenů s označením čísla, které obsahuje jídelní lístek.
  • Strávníci, kteří netrpí alergií na potraviny, se nemusí značením zabývat.      

Alergeny                          

Školní jídelna především zabezpečuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole, umožňuje stravování vlastních zaměstnanců a v rámci doplňkové činnosti poskytuje, mimo jiné, stravování cizím strávníkům. Oběd lze odhlásit nejpozději do 15.00 hodin v den, předcházející dnu nepřítomnosti strávníka. V naléhavých případech jako je nemoc, návrat z nemoci apod. je možné si do 7.15 hod. ráno objednat či odhlásit stravu v kanceláři ŠJ nebo po telefonu na číslech: 572641583, 733 122 916, 774 871 427. Neodebrané obědy propadají. Stravné se platí za uplynulý měsíc vždy do 15. dne následujícího měsíce v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny, nebo bezhotovostně na účet: 86-3962700247/0100. Jako VS uvádějte vždy měsíc, za který je platba stravného (uvedeno na lístku s výší stravného), SS symbol – uvádějte číslo popisné Vašeho domu. Pokud strávník nemá zaplaceno v daném termínu, nemůže dostat oběd. Při hotovostní platbě obdrží plátce doklad o zaplacení. Finanční hotovost je přijímána v kanceláři ŠJ v úředních hodinách, tj. ve všední dny v době od:

7.30 – 8.00 hodin a 13.30 – 15.00 hodin.

Strávníkům, kteří navštěvují jídelnu, jsou poskytovány stravovací služby. Stravovací službou se rozumí podávání snídaní, obědů a večeří pro žáky v době jejich pobytu ve škole, tak i pro další osoby a to za úplatu. Obědem se rozumí polévka, hlavní jídlo, salát a nápoj. Veškeré takto podávané pokrmy jsou určeny ke konzumaci ve školní jídelně. Strávník, který nemá objednaný oběd, se nesmí zdržovat v prostorách jídelny.

Ceny stravného:

MATEŘSKÁ ŠKOLA 2-6 let 

přesnídávka    8 Kč
oběd              20 Kč             
                                     
svačina           8 Kč   

CELKEM         36 KČ          (polodenní  28 Kč)                                    

MATEŘSKÁ ŠKOLA - 7 let          

přesnídávka    9 Kč                                                                                     
oběd              23 Kč            
svačina           8 Kč   

CELKEM        40 KČ          (polodenní  32 Kč)

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA             

7-10 let         oběd               25,-Kč
11-14 let       oběd               26,-Kč

 

CIZÍ STRÁVNÍCI                                       

oběd               62,-Kč

V Komni, 24. 08. 2022

Maso i příloha je žákům přidávána dle přání.                                                                                                             

Podle vyhlášky č.107/2005 Sb., „o školním stravování“, ve znění pozdějších předpisů jsou strávníci zařazováni do věkových skupin po dobu celého školního roku, ve kterém dosahují tohoto věku.

V souladu s §4,odst.3 vyhlášky č.107/2005Sb.,ve znění pozdějších předpisů nelze odebrat u dětí z MŠ pouze oběd.Vždy musí být spojen s předcházejícím, nebo navazujícím doplňkovým jídlem (svačinkou).

 • k výdeji jídel do nosičů je určen stůl u vchodu pro cizí strávníky (vchod od kostela)                    
 • prázdné, čisté jídlonosiče musí být připraveny do 9.00 hodin

*výdej jídel v nosičích je od 10.30 hod. – 14.00 hodin

*škola má vlastní rozvážku pouze pro důchodce s omezenou pohyblivostí

Výdejní doba:

Školní jídelna je pro strávníky otevřena denně od 11.30 do 13.00 hodin. Výdej pokrmů je zahájen v 11.30 hodin a ukončen ve 12.50 hodin.

V době prázdnin platí stejná pravidla pro objednávání jako ve školním roce. Provozní doba bude vždy uvedena min. 14 dní dopředu před začátkem prázdnin. V souladu s §119 školského zákona se ředitelství školy spolu se zřizovatelem dohodlo, že i v období školních prázdnin, po dobu provozu mateřské školy budeme žákům poskytovat školní (dotované) stravování. Možnost školního (dotovaného) stravování o prázdninách se na dny ředitelského volna nevztahuje!

Pro cizí strávníky, kterým je oběd vydáván do jídlonosičů je zakázáno nosit skleněné nádoby a přísně vymezen čas a prostor pro jejich odběr.

 • Žáci mají právo denně odebrat oběd.
 • Žák, který nebyl přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání oběda ve školní jídelně. Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče, pokud nebylo možno oběd včas odhlásit. Další dny nemoci, pokud se chce stravovat  se hradí plná cena oběda.
 • Strávníci jsou povinni chovat se v jídelně a přilehlých prostorách slušně a dbát pokynů obsluhujícího personálu,.
 • Jídelna neručí strávníkům za cennosti v prostorách jídelny odložené.
 • Je zakázáno vodit do prostor jídelny psy či jiná domácí zvířata a kouřit.
 • Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost nahlásit kuchařkám ve výdejně.
 • Provozní řád je umístěn na nástěnce vedle jídelního lístku ve školní jídelně, na webových stránkách školní jídelny a v kanceláři školní jídelny.