Informace o školní družině

Charakteristika

Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Jana Amose Komenského v Komni je umístěna ve třídě v 1NP budovy základní školy. Školní družina má jedno oddělení s kapacitou 25 žáků, je určena pro žáky 1.-5. ročníku. Činnost školní družiny se řídí samostatnou vyhláškou č. 74/2005 Sb.,“o zájmovém vzdělávání“ ve znění pozdějších předpisů a je pro ni zpracován samostatný dokument (vzdělávací program ŠD pod názvem "SVĚT V OBRAZECH"), který navazuje na ŠVP školy a vychází z obecných vzdělávacích cílů stanovených školským zákonem. Školní družina tvoří mezistupeň výchovy ve škole a výchovy v rodině. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Plní funkci relaxační, kompenzační, ale i výchovně vzdělávací. Umožňuje dětem různorodé vyžití v nestresujícím prostředí, které splňuje podmínky podnětnosti, navozuje kreativitu a další tvůrčí aktivity.

  ↵

Provozní doba

  • dopoledne: 06.45 – 07.45 hodin
  • odpoledne: 12.00 – 15.45 hodin

Rodiče si děti vyzvedávají do 14.45 hodin v budově základní školy a od 14.45 hodin do konce činnosti ŠD bočním  vchodem do mateřské školy. V případě, že děti chodí samostatně domů, uvedou tuto skutečnost rodiče do zápisních lístků a přesně rozepíšou délku pobytu žáka ve školní družině v daných dnech. V případě jakékoliv změny odchodu žáka ze ŠD oznamují zákonní zástupci tuto změnu písemnou formou!

Poplatek za školní družinu je stanoven na 80,-kč / měsíčně a platí se spolu se stravným v hotovosti v kanceláři vedoucí stravování ( Hustáková Jana , jidelna@zskomna.cz,  tel. 572 641 583)

Mimoškolní aktivity – kroužky

Všechny kroužky vedou pedagogičtí pracovníci našeho zařízení, v některých kroužcích ve spolupráci s rodiči, nebo členy místních spolků. Tyto mimoškolní aktivity vedeme pod hlavičkou DDM Bojkovice za roční poplatek 460,-Kč V případě, že dítě chodí do nějakého kroužku a po obědě čeká ve ŠD na jeho zahájení, bude zapsán do ŠD na základě zápisového lístku a hradí měsíční poplatek za ŠD ve výši 80,-Kč/měsic.