INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Jana Amose Komenského PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022


Vážení rodiče

v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva a onemocněním COVID-19, budou i v letošním roce  probíhat  zápisy v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy.                                                                                                            Na naší škole se uskuteční  v termínu  od 10. května 2021 do 14. května 2021.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

  1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou,v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.
  2. pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem

Podrobnější doporučení k organizaci zápisu na naší škole:

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem,s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak,aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Pro podání žádosti do naší školy budeme preferovat vhození žádosti, spolu s dalšími dokumenty v zalepené obálce do poštovní schránky před budovou školy, nebo podáním přímo do mateřské školy v termínu od 10.do 14.května 2021.

Požadované dokumenty:

1/         žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

2/         kopii rodného listu dítěte

3/         čestné prohlášení o očkování

4/         kopii očkovacího průkazu

V žádosti o přijetí je kolonka o informaci, zda je dítě očkováno, která má být potvrzena pediatrem dítěte. (Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání). V současné situaci ale nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce vypíše čestné prohlášení o očkování a doloží kopii očkovacího průkazu a také kopii rodného listu dítěte.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím mateřské školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Nebude nyní však součástí zápisu. O termínu budete informováni prostřednictvím webových stránek školy www.zskomna.cz  Na tomto setkání Vám budou také předány další dokumenty, které jsou potřeba potvrdit pediatrem (evidenční list dítěte a přihlášku ke stravování)

V pondělí 17. 05. 2021 bude vydáno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dětí. Najdete ho na webových stránkách školy (pod registračním číslem, které bude zároveň číslem jednacím ve Vaší žádosti).

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem, který plyne z právních předpisů a porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 V případě jakékoliv nejasnosti volejte 774 871 427, nebo pište na skola@zskomna.cz

Dubovská Ivana, ředitelka školy