logo

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

       

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu  vzdělávání pro školní rok 2020/2021

V souladu s § 183, odst.2, zákona 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji seznam dětí, které byly, nebo nebyly přijaty do mateřské školy k plnění předškolního vzdělávání na naší škole pro školní rok 2020/2021

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021 byl uskutečněn on-line formou v týdnu od.11.05.-15.05.2020

Seznam přijatých dětí: (pod registračním číslem, které je uvedeno na žádosti a přišlo Vám mailem)

 1.                         reg.č.47/2020
 2.                         reg.č.48/2020  
 3.                         reg.č.49/2020  
 4.                         reg.č.50/2020
 5.                         reg.č.51/2020
 6.                         reg.č.52/2020
 7.                         reg.č.53/2020

Seznam nepřijatých dětí:                        __________

Přerušeno správní řízení:                  ___________       

                                                                      Dubovská Ivana

V Komni, 18.05.2020                                 ředitelka školy

Koronavirus-a-deti-

Sdělení rodičům o změně provozních podmínek MŠ od 25.05.2020

       

Vážení rodiče

S ohledem na příznivý vývoj současné epidemiologické situace a postupným rozvolňováním Vám oznamujeme, že v termínu od 25.05.2020 je docházka do mateřské školy možná všem dětem, bez omezení. Zkrácená provozní doba mateřské školy  7.00 hodin – 15.30 hodin zatím zůstává do konce školního roku. Zůstávají platné taktéž veškeré hygienické a bezpečnostní zásady, které jsou uvedeny ve sdělení pro rodiče, zveřejněné  na webu 04.května 2020.

 

žáci

Informace o vzdělávacích aktivitách a jejich zajištění v ZŠ Komňa v termínu od 25.05.2020-30.06.2020

        

Vážení rodiče

Od pondělí 25. května 2020 mají zájemci o vzdělávací aktivity možnost osobní přítomnosti na základní škole a účasti na  organizovaných a zájmových aktivitách nepovinného charakteru formou školních skupin – max. 15 žáků ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin. Zákonní zástupci vyjádří zájem o účast svého dítěte ve škole (pokud tak již neučinili) do čtvrtka 21.května 2020 prostřednictvím mailu, nebo sms třídní učitelce.

Tento mimořádný provoz školy je stanoven na dobu 25.5.2020 – 30.6.2020 pro kmenové žáky školy pravidelně každý pracovní den.   

Provozní doba vzdělávacích aktivit bude pro žáky stanovena v časovém rozmezí 8:00 do cca 12:30 hodin, vzdělávací a zájmové aktivity budou realizovány cca od 12.30 hodin do 15.30 hodin. Ranní družina  není poskytována.

Složení školních skupin bude po celou dobu neměnné a o složení dětí ve skupině rozhoduje ředitelka školy.

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25.05.2020!!!

Žákům bude poskytován oběd ve školní jídelně.

Žáka lze přihlásit k docházce jen na dopolední část provozu školy.

Forma práce. Nepůjde o klasickou výuku. Cílem bude rozvíjet vzdělávací teoretické i praktické dovednosti žáků, zajištění sociálních kontaktů, nabídneme hravé a zájmové činnosti. Dosavadní distanční výuka s ohledem na žáky, kteří z důvodu rizikových faktorů nemohou nastoupit do školy, bude pro žáky v domácím režimu zachována.

Organizace:

 • žáci musí přicházet do školy se zakrytým nosem a ústy
 • kromě zvýšené frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místo dotyku rukou) bude před znovuotevřením školy uskutečněna důkladná dezinfekce všech prostor externí firmou. Z tohoto důvodu bude budova ZŠ pro všechny ostatní lidi kromě personálu a žáků uzavřena, rodičům nebude umožněn vstup do budovy
 • žáka vyzvedne u vchodu učitelka, nebo školnice ZŠ. Zde bude žákovi změřena teplota a proběhne povinná dezinfekce rukou. Žákovi se zvýšenou teplotou nebude vstup do základní školy umožněn.
 • všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky
 • první den při nástupu do školy žáci odevzdají svému vyučujícímu před vstupem do školy vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem  (bez něj nemohou zahájit výuku s přítomností ve škole), totéž prohlášení bude vyžadováno opětovně, pokud žák na dobu delší než 3 dny přeruší docházení do školy (nepočítají se dny víkendové)
 • žáci jsou povinni mít minimálně 1 kus vlastní roušky na den a sáček na její uložen
 • v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 1,5 metru (1 žák v lavici). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, s nimiž budou před zahájením výuky seznámeni
 • docházka je v době od 25.5.2020 dobrovolná, neúčast ve škole není považovaná za zameškanou

Vážení rodiče, tyto podmínky se mohou měnit s vývojem epidemiologické situace, sledujte prosím webové stránky školy, informační stojan před budovou ZŠ, nebo hlášení místního rozhlasu.

V případě nejasností pište prosím na e-mail skola@zskomna.cz, nebo volejte 774 871 427.

Děkujeme za součinnost a přejeme všem pevné zdraví.

Dubovská Ivana, ředitelka školy


děti

Provoz mateřské školy v období hlavních prázdnin

        

01.07. 2020 – 15.07. 2020           provoz

16.07. 2020 – 23.08. 2020           provoz uzavřen

od 24. 08. 2020                 provoz

Školní družina bude v období hlavních prázdnin uzavřena!!!

 

Koronavirus-a-deti-

Sdělení o obnovení provozu mateřské školy a jeho podmínkách.

         

Sdělení o obnovení provozu mateřské školy a jeho podmínkách

Mateřská škola J.A.Komenského po dohodě se zřizovatelem otevírá znovu provoz mateřské školy od pondělí 11.května 2020. Jelikož ale nouzový stav ohledně pandemie koronaviru v ČR stále trvá, spolu s celou řadou mimořádných opatření, je třeba přijmout a dodržovat řadu hygienických a bezpečnostních zásad.                                                                                                                                     

Z výše uvedených důvodů otevíráme zkušební provoz za těchto podmínek:

 • Provozní doba           7.00 hodin- 15.30 hodin
 • Maminky, které jsou na mateřské/rodičovské  dovolené, nebo nezaměstnané si prozatím nechají své děti doma (jde o preventivní a přechodné opatření minimálně na dobu 14. dnů)
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí, ale musí je mít po cestě do školy a zpět, je tedy nutné, aby dítě v roušce do školky přišlo.
 • Aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ, proto se pro pobyt venku bude využívat pouze areál MŠ.
 • Děti, které jsou v posledním roce plnění povinné školní docházky budou dostávat vždy na víkend domácí sešit na procvičení, bez ohledu na to, zda toto dítě bude do MŠ  docházet, či nikoliv. Pracovní sešity pro děti, které školu prozatím navštěvovat nebudou, budou mít vždy vhozené v pátek v poštovní schránce, vracet je mohou rodiče do školy opět prostřednictvím schránky před budovou školy nejdéle do středy.
 • Kromě zvýšené frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místo dotyku rukou) bude před znovuotevřením školy uskutečněna důkladná dezinfekce všech prostor externí firmou. Z tohoto důvodu bude budova MŠ pro všechny ostatní lidi kromě personálu a dětí uzavřena.
 • Přijímání dětí: Dítě si vyzvedne u vchodu učitelka MŠ, kde bude dítěti změřena teplota a proběhne povinná dezinfekce rukou. Dítěti s teplotou nad 37,5 nebude vstup do mateřské školy umožněn.
 • Předávání dětí: Zákonný zástupce zazvoní u vchodu a tam počká na své dítě, které mu předá učitelka.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory u těchto osob:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV
apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvi (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

 • Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

 • Z tohoto důvodu musí zákonný zástupce při prvním vstupu dítěte do školy předložit čestné prohlášení, které je přílohou tohoto sdělení. Toto prohlášení si vytiskne a vyplní, nebo je možné si jej vyžádat a  podepsat před vstupem do školy.
 • O této povinnosti jsou zákonní zástupci předem informováni ředitelem školy (v rámci výše uvedeného sdělení o obnovení provozu školy a jejích podmínkách). Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

Vážení rodiče, tyto podmínky se mohou měnit s vývojem epidemiologické situace, sledujte prosím webové stránky školy, informační stojan před budovou ZŠ, nebo hlášení místního rozhlasu.

V případě nejasností pište prosím na e-mail skolka@zskomna.cz, nebo volejte 774 871 427.

Děkujeme za součinnost a přejeme všem pevné zdraví.

Dubovská Ivana, ředitelka školy

Zápis do MŠ

INFORMACE PRO RODIČE K ZÁPISU DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

         

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO MŠ Jana Amose Komenského PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy.                                                                    Na naší škole se uskuteční  v termínu období od 11. května 2020 do 15. května 2020.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.
 2. pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy nejlépe od 11. 5. 2020 do 15. 5. 2020.

Podrobnější doporučení k organizaci zápisu na naší škole:

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání

 • Proběhne formální část zápisů s využitím seznamu dětí, které spadají do školského obvodu MŠ a mají právo na přednostní přijetí do dané mateřské školy (§ 34 odst. 4 školského zákona).
 • Situace, kdy kapacita školy nestačí počtu přihlášených spádových dětí s právem přednostního přijetí do dané mateřské školy, by podle školského zákona neměla nastat.
 • Škola postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií.
 • Doporučujeme v případě nutnosti přímé komunikace využít v současnosti běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Pro podání žádosti do naší školy budeme preferovat vhození žádosti, spolu s dalšími dokumenty v zalepené obálce do poštovní schránky před budovou školy v termínu od 11.do 15.května 2020.

Požadované dokumenty:

1/         žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

2/         kopii rodného listu dítěte

3/         čestné prohlášení o očkování

4/         kopii očkovacího průkazu

V žádosti o přijetí je kolonka o informaci, zda je dítě očkováno, která má být potvrzena pediatrem dítěte. (Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání). V současné situaci ale nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce vypíše čestné prohlášení o očkování a doloží kopii očkovacího průkazu a také kopii rodného listu dítěte.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím mateřské školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Nebude nyní však součástí zápisu. O termínu budete informováni prostřednictvím webových stránek školy www.zskomna.cz  Na tomto setkání Vám budou také předány další dokumenty, které jsou potřeba potvrdit pediatrem (evidenční list dítěte a přihlášku ke stravování)

V pondělí 18.05.2020 bude vydáno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dětí. Najdete ho na webových stránkách školy (pod registračním číslem, které bude zároveň číslem jednacím ve Vaší žádosti).

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem, který plyne z právních předpisů a porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 V případě jakékoliv nejasnosti volejte 774 871 427, nebo pište na skola@zskomna.cz

Dubovská Ivana, ředitelka školy


PRODLOUŽENÍ UZAVŘENÍ PROVOZU

          Vážení rodiče, v souvislosti s šířením onemocnění koronaviru COVID-19 a s nařízením vlády o opětovném prodloužení plošné karantény v celé ČR oznamujeme rodičům, že uzavření mateřské školy J.A.Komenského v Komni, po dohodě se zřizovatelem TRVÁ I NADÁLE

Upozornění rodičům

            Rodiče, kteří čerpají ošetřovné o děti z důvodu zavření školy musí na konci každého měsíce odevzdávat svému zaměstnavateli „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Vážení rodiče nemusíte na začátku měsíce znovu žádat, jen je potřeba na konci každého měsíce odevzdat zaměstnavateli ten výkaz. Tiskopis si můžete vyzvednout u nás.

Více informací se dočtete tady. https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne