žárovka

Oznámení o omezení provozu z důvodu přerušení dodávky elektrické energie.

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, bude v úterý 20. dubna 2021 přerušena dodávka elektrické energie v době od 7.30 hod. – 15. 30 hod. v celé Komni. Z tohoto důvodu bude uzavřen provoz mateřské školy a omezen provoz základní školy. Děti mateřské školy zůstanou tento den doma, žáci základní školy budou mít běžnou výuku, ale po vyučování půjdou domů (nebudou mít oběd ani odpolední školní družinu, ranní družina zůstává pro žáky v provozu od 6.45 hod.)

Děkujeme za pochopení.


covid test

POZOR – ZMĚNA!!!!

Vážení rodiče,

přečtěte si prosím malou organizační změnu ohledně testování dětí a žáků před zahájením prezenční výuky. Děti/žáci se budou testovat v pondělí a čtvrtek v časech 6.45 HOD. – 7.30 HOD. Prosím dodržujte tyto časy. Žákům, kteří nepřijdou ve stanovený čas, nebudou provedeny testy a nemohou se tak zúčastnit prezenční výuky ve škole. Dětem z MŠ bude umožněn i pozdější příchod, v tom případě ale budou test svým dětem provádět zákonní zástupci sami.

Děkujeme za spolupráci.


Child with face mask back at school after covid-19 quarantine and lockdown.

Informace k otevření základní školy od 12.04.2021


Vážení rodiče,
od pondělí 12. dubna 2021 je umožněna osobní přítomnost všem žákům naší základní školy        

Žáci základní školy jsou povinni nosit ochranný prostředek  k zakrytí úst a nosu (postačí chirurgická rouška).

 • Účast na prezenčním vzdělávání je podmíněna negativním antigenním testem na zjištění přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, resp. PCR testem. Testování antigenními testy bude zajišťovat škola .
                                                                                                                      Testování se netýká žáků, kterým od ukončení 2. vakcinace uběhlo 14 dní, a těch kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID -19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní. V případě očkování musí zákonný zástupce do školy doručit certifikát o očkování, v případě nedávno prodělaného onemocnění covid-19 je potřeba předložit potvrzení lékaře, nebo potvrzení z laboratoře. Pokud ho škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Informace k testování v základní škole:

 • Škola má na základě pokynů MŠMT povinnost žáky testovat.
 • Testování žáků bude probíhat pravidelně 2x týdně (pondělí a čtvrtek) antigenními testy, v prostorách PC učebny v 8.00 hodin.
 • použity budou neinvazivní testy, kdy bude proveden výtěr ze sliznice pouze ze špičky nosu
 • testování bude provádět pověřený zdravotnický pracovník. (pokud bude v těchto dnech žák chybět, bude testován 1. den po příchodu do školy)
 • zákonný zástupce žáka musí vyjádřit svůj souhlas s provedením testu pověřeným zdravotníkem
 • zákonný zástupce může provést testování svého dítěte sám ve výše uvedených dnech v určených prostorách ZŠ a to ihned při příchodu
 • doprovázející osoba musí počkat na výsledek testu
 • bude-li výsledek testu pozitivní, žák odchází domů a musí na PCR test (v případě čtvrtečního testů odchází domů celá jeho třída)
 • pokud je PCR test po čtvrtečním antigenním testu pozitivní, celé třídě je nařízena karanténa, pokud je negativní, všichni se vrátí do školy
 • Žák nemůže být nucen k účasti na testování, důsledkem neúčasti testování je ale nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání
 • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. V takovém případě nemá škola povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona1, ale lze mu zajistit vzdělávání přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, individuální konzultace atp.

Provoz školní jídelny:

 • pro žáky, kteří budou chodit do školy, bude zajištěno stravování běžným způsobem 

Provoz školní družiny:

 • žákům, kteří se účastní prezenční výuky je umožněn pobyt ve školní družině za dodržení homogenity tříd/skupin (neměnné třídy při prezenční výuce)

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte třídní učitelku, nebo pište na skola@zskomna.cz, tel. 774 871 427

Děkujeme za součinnost.

Dubovská Ivana, ředitelka školy

děti v mš

Informace k otevření mateřské školy od 12.04.2021


Vážení rodiče,
od pondělí 12. dubna 2021 je umožněna osobní přítomnost v naší mateřské škole 

 • dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání
 • dětem, jejichž zákonní zástupci jsou
  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu
  • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní, nebo ochranné výchovy
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů
  • příslušníci ozbrojených sil
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006
   Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky 

Děti v mateřské škole roušky nemusí nepoužívat.

Účast na prezenčním vzdělávání je podmíněna negativním antigenním testem na zjištění přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, resp. PCR testem. Testování antigenními testy bude zajišťovat škola .
                                                                                                                       Testování se netýká dětí, kterým od ukončení 2. vakcinace uběhlo 14 dní, a těch kteří prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID -19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní. V případě očkování musí zákonný zástupce do školy doručit certifikát o očkování, v případě nedávno prodělaného onemocnění covid-19 je potřeba předložit potvrzení lékaře, nebo potvrzení z laboratoře.

Informace k testování v mateřské škole:

 • otestovat se musí všechny děti, které přijdou do školky (včetně dětí zdravotníků apod.), kromě výše uvedených výjimek
 • použity budou neinvazivní testy, kdy bude proveden výtěr ze sliznice pouze ze špičky nosu
 • testování bude provádět pověřený zdravotnický pracovník v pondělí a ve čtvrtek v 8. 00 hodin v budově ZŠ. (pokud bude v těchto dnech dítě chybět, bude otestováno 1. den po příchodu do školky)
 • zákonný zástupce dítěte musí vyjádřit svůj souhlas s provedením testu pověřeným zdravotníkem
 • zákonný zástupce může provést testování svého dítěte sám ve výše uvedených dnech v určených prostorách MŠ při příchodu
 • doprovázející osoba musí počkat na výsledek testu
 • bude-li výsledek testu pozitivní, dítě odchází domů a musí na PCR test (v případě čtvrtečního testů odchází domů celá jeho třída)
 • pokud je PCR test po čtvrtečním antigenním testu pozitivní, celé třídě je nařízena karanténa, pokud je negativní, všichni se vrátí do školky

Co bude, když zákonný zástupce nesouhlasí s testem:

 • pokud nebude dítě z MŠ otestováno, nesmí do školy
 • když se dítě testování nezúčastní, musí být jeho absence omluvena dle školního řádu stejně jako každá jiná absence
 • škola nemá povinnosti pro tyto děti zajistit distanční vzdělávání

Provoz školní jídelny:

 • pro děti, které budou chodit do školy, bude zajištěno stravování běžným způsobem 

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte třídní učitelku, nebo pište na skola@zskomna.cz, tel. 774 871 427

Děkujeme za součinnost.

Dubovská Ivana, ředitelka školy

coronavir

Informace k provozu škol od 29.03. – 11.04.2021


Vážení rodiče,

prostřednictvím MŠMT Vás informujeme, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26.03.2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření a do 11. dubna 2021 se prodlužuje současný stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

V případě jakékoliv nejasnosti volejte 774 871 427, nebo pište na skola@zskomna.cz , Dubovská Ivana, ředitelka školy


coronavir

Informace k provozu škol od 22.03. – 28.03.2021


Vážení rodiče,

prostřednictvím MŠMT Vás informujeme, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18.03.2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření a do 28. března 2021 se prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

V případě jakékoliv nejasnosti volejte 774 871 427, nebo pište na skola@zskomna.cz , Dubovská Ivana, ředitelka školy


zápis

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOMNI PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022


Vážení rodiče,

zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2021/22 proběhnou i v letošním školním roce v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, opět distanční formou. Organizace zápisů bude probíhat tak, aby umožňovala distanční průběh a zároveň vycházela vstříc i individuálním podmínkám jednotlivých rodin.                                         Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínu  od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022 v Základní škole a Mateřské škole J.A.Komenského v Komni stanovila ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) na termín od 12. dubna do 23. dubna 2021.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením bude zápis na naší škole organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole a to tak, že vyplněnou žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce a dále pak dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku, který najdete ke stažení na našich stránkách si vytisknete, vyplníte a nejpozději v pátek, 23. dubna 2021

 • vložíte do zalepené obálky do poštovní schránky před budovou  školy
 • nebo pošlete na adresu ZŠ a MŠ J.A.Komenského, Komňa 169, 687 71 Bojkovice
 • podat přihlášku lze také prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 6j72zh9​)
 • nebo e-mailem (skola@zskomna.cz), s platným elektronickým podpisem.

V pondělí 26. dubna 2021 bude vydáno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáků. Najdete ho na webových stránkách školy (pod registračním číslem, které bude zároveň číslem jednacím ve Vaší žádosti – registrační číslo žádosti Vám bude zasláno na Váš email)                                               V případě odložení povinné školní docházky si vytiskněte žádost o ODKLAD PŠD, ke kterému je nutno doložit vyjádření pediatra dítěte a posouzení školského poradenského zařízení (SPC,KPPP)

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Nebude nyní však součástí zápisu. O termínu budete informováni.

V případě jakékoliv nejasnosti volejte 774 871 427, nebo pište na skola@zskomna.cz , Dubovská Ivana, ředitelka školy