Základní škola Jana Amose Komenského v Komni vychází a plně respektuje RVP ZV, je v souladu s Bílou knihou, Listinou základních práv a svobod a Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje. Klademe důraz na principy humanistické pedagogiky. Výchovně vzdělávací činnost se nese v duchu Komenského ideálů. Základním mottem školy je „Škola hrou“, což je i název ŠVP. Navazuje na odkaz Jana Amose Komenského a reformní pedagogiky české školy. Výuka na málotřídní škole je svým způsobem velmi náročná jak pro učitele, tak pro žáky, ale je zajímavá, pestrá a vede žáky k samostatnosti při výuce, navazujeme na dlouhodobou tradici školy a snažíme se vychovávat žáky k lásce vesnického prostředí, k úctě k tradici a k silnému vztahu – člověk a příroda. Naši školu vyhledávají rodiče, preferující to, co velké školy mnohdy nabídnout nemohou – rodinné prostředí, individuální přístup s ohledem na individuální potřeby žáka, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.

Naším cílem je:

·       Naplňovat stanovené cíle ŠVP

·       Poskytovat kvalitní základní vzdělání

·       Vytvářet pozitivní vztah k učení

·       Vychovat z našich žáků člověka, který:

1.     zvládá běžná pravidla mezilidské komunikace, vystupuje kultivovaně

2.     dokáže samostatně získávat informace

3.     řeší problémy a kriticky uvažuje

4.     dokáže pracovat v kolektivu, zapojuje se do diskuse a obhajuje své názory

5.     dokáže kriticky hodnotit sebe i ostatní

6.     je uctivý ke všem národům a etnikům, respektuje kulturní a jiné odlišnosti lidí

7.     dokáže rozlišit názory a postoje ohrožující lidskou důstojnost

8.     chápe základní ekologické souvislosti

9.     chová se zodpovědně v krizových situacích

10.  chápe význam zdraví a zdravého životního stylu

11.  má kritický postoj k návykovým látkám, násilí a šikaně

 

 V souladu s dlouhodobými záměry a prioritami školy klademe důraz na následující specifické cíle:

·       Uplatňovat nové formy výuky, mezipředmětové integrace, používat metody vedoucí k týmové práci, vzájemně pomocí respektu, podporovat rozvoj klíčových kompetencí žáků i učitelů

·       Připravovat a organizovat školní projekty i školní projektové dny

·       Respektovat názory žáků a umožnit jim diskuze k otázkám života školy, vést je k respektování pravidel, zejména školního řádu, vést je k uvědomění si svých práv a povinností

·       Naplňovat specifika školy:

1.     Zaměření na výuku cizích jazyků

2.     Podpora pohybových aktivit žáků (tělesná výchova rozšířená o sportovní hry a plavání – CPA Delfín)

3.     Rozvoj ITC – Informatika

4.     Nabízení široké mimoškolní činnosti

5.     Prohlubovat povědomí o lidových tradicích na vesnici a specifik života ve zdravém, venkovském životním prostředí – EVVO

6.     Prezentovat se na veřejnosti

 

Čeho chceme ve výchovně vzdělávacím procesu dosáhnout:

 • Chceme učit žáky základním poznatkům o životě kolem sebe

„Učitel nechť neučí, kolik sám může, nýbrž kolik žák může pochopit. Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout.“

 • Snažíme se o propojenost, smysluplnost a použitelnost poznatků pro život

„Nechť je mezi vším, čemu má být vyučováno, trvalá souvislost. Všemu nechť se učíme pro použití“

 • Žáky k učení vhodně motivujeme, činíme učení tak více zajímavým a přiměřeným věku žáka.

„Kdo nedbá, aby byl vyučován, toho budeš marně vyučovat, dokud u něj neprobudíš vřelý zájem o učení.“

 • Snažíme se o dosažení nejlepších a trvalých výsledků u svých žáků, a to na základě porozumění určitému jevu díky zapojení co nejvíce smyslů, provádění činností, pozorování, hovoření o nich a vyslovování závěrů.

„Nic není pochopeno rozumem, co nebylo dříve vnímáno smyslem. Všechno je dáno dovědět se smyslům, rozumem, oznamováním.“

 • Dáváme svým žákům individuální prostor pro učení, u všech žáků nelze dosáhnout stejných výsledků za stejnou dobu.

„Hybnou pákou vzdělávání je přizpůsobovat učivo žákovu nadání. U každého je třeba prodlet, pokud je třeba.“

 

Pro naši školu je nesmírně důležité zabývat se názory a přáním rodičovské veřejnosti a hledat tzv.“společnou řeč“ při výchově a vzdělávání dětí. Tato vzájemná komunikace mezi školou a rodiči probíhá ve dvou úrovních. Jednak je to formální setkávání učitelů a rodičů na třídních schůzkách, dále v době konzultací, které na naší škole nejsou stanoveny v pravidelných časech, ale zcela závisí na potřebách rodičů, či učitelů a na jejich vzájemné dohodě. 2x ročně mají možnost rodiče nahlédnout přímo do výuky při tzv.“Dnech otevřených dveří“. Zákonní zástupci jsou dále informováni o činnosti školy i prostřednictvím internetových stránek, nástěnek, vývěsek a v neposlední řadě také prostřednictvím žákovských knížek. Druhou variantou komunikace a také spolupráce s rodiči jsou akce neformální, které škola pořádá spolu s místními sdruženími a spolky pro rodiče a veřejnost. Jsou to zejména:

 • Zájezd pro rodiče a děti do divadla na vánoční pohádku s mikulášskou nadílkou do Zlína
 • Společné školní výlety
 • Výstavy žákovských prací (skřítci Podzinmíčci, výstava jablíček, pečení perníčků..)
 • Kulturní vystoupení, pořádaná školou pro rodiče a veřejnost (Den matek, karneval, fašank, drakiáda…)
 • Soutěže (Zlatý Amos, olympijské hry, olympiáda ve stolních hrách, pěvecké a literární soutěže…)
 • Besedy („o knize“, beseda s myslivci, s Policií ČR, s členkou ČČK, s místními historiky – besedy o zvěroklestičích, tradici fašanku..)
 • Projektové dny (Dýňobraní, Bramborování, podzimní slavnosti, Orbis pictus…)

 

Škola na vesnici vždy byla „kulturním stánkem“ obce a o to se snažíme i dnes. Ve velké míře nám s organizací výše zmiňovaných akcí pomáhá kromě OÚ jako zřizovatele také celá řada místních sdružení a spolků (DH Komňané, myslivecký spolek, spolek pro uctění památky J.A.Komenského, sbor dobrovolných hasičů, fotbalový klub apod.)

Základní škola J. A. Komenského je jednopatrová budova ve střední části vesnice s dobrou dostupností pro místní žáky i žáky dojíždějící z obce Vyškovec. Vedle školy stojí kostel sv. Jakuba, za školou je sokolovna, která je využívána spolu s fotbalovým hřištěm jak v hodinách tělesné výchovy, tak  při zájmových činnostech. Výše uvedený název byl škole přiznán v roce 1992 při příležitosti 400.výročí narození J. A. Komenského, význačné osobnosti našich dějin, na kterého jsou občané i žáci Komně právem hrdi. Naše škola je málotřídní, poskytuje vzdělání žákům 1.- 5. ročníku. Školní budova má 3 třídy, jednu počítačovou učebnu, knihovnu, sborovnu, kabinet, šatnu. Je propojena se západním traktem, kde je umístěna mateřská škola, školní družina, školní jídelna a školní kuchyň. Ta nabízí kromě školního a závodního stravování také vývařovnu pro cizí strávníky – důchodce. Od roku 2003 je škola sloučena spolu se všemi součástmi (MŠ,ŠJ,ŠD) v jeden právní subjekt jako příspěvková organizace obce. Vzdělávání žáků na naší škole se nese v duchu ideálů Komenského – „Škola hrou“, což je i motivační název našeho Školního vzdělávacího programu. Snažíme se žáky vést k úctě a povědomí k vesnickým tradicím a k úzkému vztahu člověka s přírodou. Škola se i přes nízký počet žáků neustále upravuje a modernizuje. Vybavenost pomůckami je víc než dostačující, přesto se díky vstřícnému přístupu zřizovatele toto vybavení i nadále doplňuje.

Kdysi dávno místo běžného „pojďte dál“ byli hosté zváni do sednice daleko vřelejším „POJĎTE BLÍŽ“

Říkáme tedy „POJĎTE BLÍŽ“, Vy všichni kdo věříte v to dobré v lidech a zároveň víte, že je k němu třeba od malička vychovávat. Chceme dětem ukazovat krásu, úsměv, toleranci, laskavost, přirozenost… Chceme je učit, jak tyhle vzácnosti hledat kolem sebe… v lidech, v přírodě, v umění, ve sportu….

obrazek 1

Obecné informace o zpracování osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola Jana Amose Komenského, Komňa 169, okres Uherské Hradiště, se sídlem Komňa 169, 687 71 Bojkovice, je příspěvkovou organizací Obce Komňa, která je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí a žáků.

Příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

1)     zápis k předškolnímu vzdělávání

2)     zápis k základnímu vzdělávání

3)     zajištění předškolního vzdělávání

4)     zajištění základního vzdělávání

5)     zájmové vzdělávání ve školní družině

6)     zajištění školního stravování

Kontaktní adresa správce:

Základní škola a Mateřská škola Jana Amose Komenského, Komňa 169, okres Uherské Hradiště, se sídlem Komňa 169, 687 71 Bojkovice. IČ: 70999724 telefon: +420 572 641 583, e-mail skola@zskomna.cz, ID datové schránky: 6j72zh9​

Příspěvková organizace na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

                   Mgr. Jindřich Reňák

Tel.:            +420 572 805 005, +420 605 515 870

E-mail:        poverenec@ub.cz

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na příspěvkovou organizaci vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi příspěvkovou organizaci a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí

V rámci dané akce (např. výstava, koncerty, soutěže či další kulturní akce) pořádané příspěvkovou organizací mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.