Základní škola Jana Amose Komenského v Komni vychází a plně respektuje RVP ZV, je v souladu s Bílou knihou, Listinou základních práv a svobod a Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje. Klademe důraz na principy humanistické pedagogiky. Výchovně vzdělávací činnost se nese v duchu Komenského ideálů. Základním mottem školy je „Škola hrou“, což je i název ŠVP. Navazuje na odkaz Jana Amose Komenského a reformní pedagogiky české školy. Výuka na málotřídní škole je svým způsobem velmi náročná jak pro učitele, tak pro žáky, ale je zajímavá, pestrá a vede žáky k samostatnosti při výuce, navazujeme na dlouhodobou tradici školy a snažíme se vychovávat žáky k lásce vesnického prostředí, k úctě k tradici a k silnému vztahu – člověk a příroda. Naši školu vyhledávají rodiče, preferující to, co velké školy mnohdy nabídnout nemohou – rodinné prostředí, individuální přístup s ohledem na individuální potřeby žáka, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.

Naším cílem je:

·       Naplňovat stanovené cíle ŠVP

·       Poskytovat kvalitní základní vzdělání

·       Vytvářet pozitivní vztah k učení

·       Vychovat z našich žáků člověka, který:

1.     zvládá běžná pravidla mezilidské komunikace, vystupuje kultivovaně

2.     dokáže samostatně získávat informace

3.     řeší problémy a kriticky uvažuje

4.     dokáže pracovat v kolektivu, zapojuje se do diskuse a obhajuje své názory

5.     dokáže kriticky hodnotit sebe i ostatní

6.     je uctivý ke všem národům a etnikům, respektuje kulturní a jiné odlišnosti lidí

7.     dokáže rozlišit názory a postoje ohrožující lidskou důstojnost

8.     chápe základní ekologické souvislosti

9.     chová se zodpovědně v krizových situacích

10.  chápe význam zdraví a zdravého životního stylu

11.  má kritický postoj k návykovým látkám, násilí a šikaně

 

 V souladu s dlouhodobými záměry a prioritami školy klademe důraz na následující specifické cíle:

·       Uplatňovat nové formy výuky, mezipředmětové integrace, používat metody vedoucí k týmové práci, vzájemně pomocí respektu, podporovat rozvoj klíčových kompetencí žáků i učitelů

·       Připravovat a organizovat školní projekty i školní projektové dny

·       Respektovat názory žáků a umožnit jim diskuze k otázkám života školy, vést je k respektování pravidel, zejména školního řádu, vést je k uvědomění si svých práv a povinností

·       Napl