pf-2022-1

PF 2022


Jménem Základní školy a Mateřské školy Jana Amose Komenského Vám děkuji za spolupráci, přejeme všem krásné Vánoce plné rodinné pohody a klidu, do nového roku 2022 hlavně optimismus a pevné zdraví.


virus-4937553_1920

Omezení provozu základní a mateřské školy

Vážení rodiče,

jak už zcela jistě všichni víte, v souladu s usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 je od pondělí, 1.března 2021 zakázána osobní přítomnost žáků 1. až 5. ročníku základní školy, od stejného data je uzavřen také provoz mateřské školy. Toto mimořádné opatření je minimálně na dobu 3 týdnů.

Žáci základní školy, kteří jsou na distančním způsobu vzdělávání, mají nárok na stravování za dotované ceny /výdej do jídlonosičů/. Pokud máte zájem o přihlášení svého dítěte na stravování, pište sms na telefonní číslo 733 122 916, nejpozději do pondělí 1.3.2021 do 7.30 hod. Distanční vzdělávání žáků 1.-5. ročníku bude probíhat dle rozvrhu, který nastaví třídní učitelky.

Tiskopis žádosti o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola), či jeho část najdete hned v úvodu stránek ČSSZ www.eportal.cssz.cz

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ MŠ!!!

Od 01. března do 19. března 2021 budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 6 let tyto mateřské školy:

Mateřská škola Bojkovice, příspěvková organizace, Štefánikova 830, Bojkovice     

ředitelka Martina Kuchařová, tel. 602 587 741

provozní doba pondělí-pátek od 6:15 do 16:15 hodin

Mateřská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148, okres Uherské Hradiště

ředitelka Bc. Eva Divoká, tel. 739 319 055

provozní doba pondělí-pátek od 6:30 do 16:00 hodin

Mateřská škola, Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1528, okres Uherské Hradiště

ředitelka Bc. Eva Urbanová, tel. 731 699 991

provozní doba pondělí-pátek od 6:30 do 16:00 hodin

Péče bude poskytována pouze pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona    

             č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle

             zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999

             Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Zákonní zástupci mohou své děti přihlásit k docházce na telefonní číslo, které je uvedeno u jména ředitelky mateřské školy.

Provozní doba mateřské školy je pondělí-pátek od 6:30 do 16:00 hodin, po dohodě s rodiči může být upravena.

V Komni, 27.února 2021                                                                                                                                              Dubovská Ivana

images

Výukové programy DIDAKTA Z DOMU

Dobrý den,

vzhledem k současné situaci s Coronavirem a s ní spojeným plošným uzavřením škol Vám zasíláme přístupový PIN pro žáky Vaší školy. Zpřístupněny jsou všechny výukové programy, které má Vaše škola zakoupené v on-line verzi.

PIN: je k dispozici u ředitelky školy

Pro přístup k výukovým programům na Didakta.cz si žáci musí nainstalovat naši aplikaci DidaktaCZ projektor z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip (pokud tak neučinili již na jaře 2020).
Více informací zde.

Po spuštění projektoru je nutné stisknout tlačítko „Zadat PIN“ v levém horním rohu knihovny a zadat výše uvedený kód.

Upozorňujeme, že pro uživatele z řad žáků neposkytujeme z kapacitních důvodů živou technickou podporu na telefonních linkách společnosti. Veškeré případné technické informace jsou uvedeny na našem webu v sekci Podpora.

PIN je platný 14 dnů, v případě prodloužení plošného uzavření škol jej automaticky prodloužíme.

Držíme Vám palce ve zvládání covidové situace a pevně doufáme, že i naše programy Vám pomohou překonat výzvy spojené s distančním vzděláváním.

S přáním pěkného dne,
SILCOM Multimedia, s.r.o.


INFORMACE PRO RODIČE OHLEDNĚ ZÍPISU DĚTÍ DO 1.ROČNÍKU ZŠ pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.   

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021 v Základní škole a Mateřské škole J.A.Komenského v Komni stanovila ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) na termín 20. 04. 2020

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením bude zápis na naší škole organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole a to tak, že vyplněnou žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce a dále pak dotazník pro rodiče žáka 1.ročníku, který najdete ke stažení na našich stránkách si vytisknete (místní tyto tiskopisy najdou ve svých poštovních schránkách), vyplníte a nejpozději v pátek, 17.dubna vložíte do poštovní schránky před budovou  školy, nebo pošlete na adresu ZŠ a MŠ J.A.Komenského, Komňa 169, 687 71 Bojkovice. Podat přihlášku lze také prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 6j72zh9​), nebo e-mailem s elektronickým podpisem.V pondělí 20.04.2020 bude vydáno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáků. Najdete ho na webových stránkách školy (pod registračním číslem, které bude zároveň číslem jednacím ve Vaší žádosti. V případě odložení povinné školní docházky si vytiskněte žádost o ODKLAD PŠD, ke kterému je nutno doložit vyjádření pediatra dítěte a posouzení z KPPP

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Nebude nyní však součástí zápisu. O termínu budete informováni.

V případě jakékoliv nejasnosti volejte 774 871 427, nebo pište na skola@zskomna.cz

Dubovská Ivana, ředitelka školy

Informace ohledně prodloužení uzavření Mateřské školy v Komni a informace o zápisu do 1. třídy v Základní škole Jana Amose Komenského v Komni

Vážení rodiče, v souvislosti s šířením onemocnění koronaviru COVID-19 a s nařízením vlády o prodloužení plošné karantény v celé ČR oznamujeme rodičům, že uzavření mateřské školy J.A.Komenského v Komni, po dohodě se zřizovatelem, nadále trvá, a to minimálně do 1.dubna 2020. Žádosti o ošetřovné je možné si vyzvednout v kanceláři školy po předchozí telefonické domluvě.

Dále Vás informujeme, že „domácí vzdělávání“ žáků 1.-5. ročníku ZŠ pokračuje jako doposud. Třídní učitelky jsou k dispozici k případným konzultacím ohledně učiva, tak jak bylo nastaveno.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínu od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4). Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou. O termínu a přesném způsobu zápisu do 1.ročníku ve školním roce 2020/2021 na naší škole budou zákonní zástupci, kterých se to týká informováni prostřednictvím sms a webových stránek školy www.zskomna.cz  během tohoto týdne (24.-27.03.2020)

Vážení rodiče, jménem celé školy Vám přeju klid, pevné nervy a především zdraví.

Dubovská Ivana, ředitelka školy