Zahájení prezenční výuky žáků 3.až 5. ročníku od 30.11.2020


INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 30. LISTOPADU 2020

  • 1.stupeň ZŠ: Prezenční výuka již pro všechny ročníky.
  • Školní družiny a školní kluby: Pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině (nikoliv ve školním klubu) zařadit žáky jednoho ročníku.                       
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání), s výjimkou oborů Předškolní a mimoškolní pedagogika.
  •  Žáci/studenti a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Je-li nezbytné, aby žáci/studenti při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
  • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy nebo školského zařízení.
  • Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky/studenty. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

V praxi naší školy to znamená:

žáci 1. ročníku – prezenční výuka         (Mgr. Ondrušková)

žáci 2. a 4. ročníku – prezenční výuka (Berčíková)

žáci 3. a 5. ročníku – prezenční výuka   (Mgr. Fialová)

školní družina – dvě skupiny  –             I. skupina  žáci 1. 3. a 5. ročníku                                                                       II. skupina – žáci 2.a 4.ročníku   

Všichni žáci mají po celou dobu pobytu ve škole i školní družině povinnost nosit roušku!!!