Zahájení prezenční výuky žáků 1.a 2. ročníku od 18.11.2020


Informace o provozu  základních škol od 18. listopadu 2020

Je povolena osobní přítomnost:

  • žáků 1. a 2. ročníků základních škol
  • žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola)
  • Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. Pro ostatní  žáky  pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
  • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje třídní učitelka po projednání  s vedením školy a s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
  • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
  • Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky tříd.
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
  • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
  • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

V praxi naší školy to znamená:

žáci 1. ročníku – prezenční výuka         (Mgr. Ondrušková)

žáci 2. a 4. ročníku – prezenční výuka (Berčíková)

žáci 3. a 5. ročníku – distanční výuka   (Mgr. Fialová) –  budou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník – po dohodě s Mgr. Fialovou)

školní družina – dvě skupiny  –             I. skupina  žáci 1. ročníku                                                                       II. skupina – žáci 2.a 4.ročníku    pro žáky 3. a 5. ročníku, kteří se vzdělávají distančním způsobem, není zatím osobní přítomnost ve ŠD povolena.

Všichni žáci mají po celou dobu pobytu ve škole i školní družině povinnost nosit roušku!!!