Sdělení o obnovení provozu mateřské školy a jeho podmínkách.

         

Sdělení o obnovení provozu mateřské školy a jeho podmínkách

Mateřská škola J.A.Komenského po dohodě se zřizovatelem otevírá znovu provoz mateřské školy od pondělí 11.května 2020. Jelikož ale nouzový stav ohledně pandemie koronaviru v ČR stále trvá, spolu s celou řadou mimořádných opatření, je třeba přijmout a dodržovat řadu hygienických a bezpečnostních zásad.                                                                                                                                     

Z výše uvedených důvodů otevíráme zkušební provoz za těchto podmínek:

 • Provozní doba           7.00 hodin- 15.30 hodin
 • Maminky, které jsou na mateřské/rodičovské  dovolené, nebo nezaměstnané si prozatím nechají své děti doma (jde o preventivní a přechodné opatření minimálně na dobu 14. dnů)
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí, ale musí je mít po cestě do školy a zpět, je tedy nutné, aby dítě v roušce do školky přišlo.
 • Aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ, proto se pro pobyt venku bude využívat pouze areál MŠ.
 • Děti, které jsou v posledním roce plnění povinné školní docházky budou dostávat vždy na víkend domácí sešit na procvičení, bez ohledu na to, zda toto dítě bude do MŠ  docházet, či nikoliv. Pracovní sešity pro děti, které školu prozatím navštěvovat nebudou, budou mít vždy vhozené v pátek v poštovní schránce, vracet je mohou rodiče do školy opět prostřednictvím schránky před budovou školy nejdéle do středy.
 • Kromě zvýšené frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místo dotyku rukou) bude před znovuotevřením školy uskutečněna důkladná dezinfekce všech prostor externí firmou. Z tohoto důvodu bude budova MŠ pro všechny ostatní lidi kromě personálu a dětí uzavřena.
 • Přijímání dětí: Dítě si vyzvedne u vchodu učitelka MŠ, kde bude dítěti změřena teplota a proběhne povinná dezinfekce rukou. Dítěti s teplotou nad 37,5 nebude vstup do mateřské školy umožněn.
 • Předávání dětí: Zákonný zástupce zazvoní u vchodu a tam počká na své dítě, které mu předá učitelka.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory u těchto osob:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV
apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvi (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

 • Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

 • Z tohoto důvodu musí zákonný zástupce při prvním vstupu dítěte do školy předložit čestné prohlášení, které je přílohou tohoto sdělení. Toto prohlášení si vytiskne a vyplní, nebo je možné si jej vyžádat a  podepsat před vstupem do školy.
 • O této povinnosti jsou zákonní zástupci předem informováni ředitelem školy (v rámci výše uvedeného sdělení o obnovení provozu školy a jejích podmínkách). Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

Vážení rodiče, tyto podmínky se mohou měnit s vývojem epidemiologické situace, sledujte prosím webové stránky školy, informační stojan před budovou ZŠ, nebo hlášení místního rozhlasu.

V případě nejasností pište prosím na e-mail skolka@zskomna.cz, nebo volejte 774 871 427.

Děkujeme za součinnost a přejeme všem pevné zdraví.

Dubovská Ivana, ředitelka školy