Informace o vzdělávacích aktivitách a jejich zajištění v ZŠ Komňa v termínu od 25.05.2020-30.06.2020

        

Vážení rodiče

Od pondělí 25. května 2020 mají zájemci o vzdělávací aktivity možnost osobní přítomnosti na základní škole a účasti na  organizovaných a zájmových aktivitách nepovinného charakteru formou školních skupin – max. 15 žáků ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin. Zákonní zástupci vyjádří zájem o účast svého dítěte ve škole (pokud tak již neučinili) do čtvrtka 21.května 2020 prostřednictvím mailu, nebo sms třídní učitelce.

Tento mimořádný provoz školy je stanoven na dobu 25.5.2020 – 30.6.2020 pro kmenové žáky školy pravidelně každý pracovní den.   

Provozní doba vzdělávacích aktivit bude pro žáky stanovena v časovém rozmezí 8:00 do cca 12:30 hodin, vzdělávací a zájmové aktivity budou realizovány cca od 12.30 hodin do 15.30 hodin. Ranní družina  není poskytována.

Složení školních skupin bude po celou dobu neměnné a o složení dětí ve skupině rozhoduje ředitelka školy.

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25.05.2020!!!

Žákům bude poskytován oběd ve školní jídelně.

Žáka lze přihlásit k docházce jen na dopolední část provozu školy.

Forma práce. Nepůjde o klasickou výuku. Cílem bude rozvíjet vzdělávací teoretické i praktické dovednosti žáků, zajištění sociálních kontaktů, nabídneme hravé a zájmové činnosti. Dosavadní distanční výuka s ohledem na žáky, kteří z důvodu rizikových faktorů nemohou nastoupit do školy, bude pro žáky v domácím režimu zachována.

Organizace:

  • žáci musí přicházet do školy se zakrytým nosem a ústy
  • kromě zvýšené frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místo dotyku rukou) bude před znovuotevřením školy uskutečněna důkladná dezinfekce všech prostor externí firmou. Z tohoto důvodu bude budova ZŠ pro všechny ostatní lidi kromě personálu a žáků uzavřena, rodičům nebude umožněn vstup do budovy
  • žáka vyzvedne u vchodu učitelka, nebo školnice ZŠ. Zde bude žákovi změřena teplota a proběhne povinná dezinfekce rukou. Žákovi se zvýšenou teplotou nebude vstup do základní školy umožněn.
  • všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky
  • první den při nástupu do školy žáci odevzdají svému vyučujícímu před vstupem do školy vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem  (bez něj nemohou zahájit výuku s přítomností ve škole), totéž prohlášení bude vyžadováno opětovně, pokud žák na dobu delší než 3 dny přeruší docházení do školy (nepočítají se dny víkendové)
  • žáci jsou povinni mít minimálně 1 kus vlastní roušky na den a sáček na její uložen
  • v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 1,5 metru (1 žák v lavici). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
  • žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, s nimiž budou před zahájením výuky seznámeni
  • docházka je v době od 25.5.2020 dobrovolná, neúčast ve škole není považovaná za zameškanou

Vážení rodiče, tyto podmínky se mohou měnit s vývojem epidemiologické situace, sledujte prosím webové stránky školy, informační stojan před budovou ZŠ, nebo hlášení místního rozhlasu.

V případě nejasností pište prosím na e-mail skola@zskomna.cz, nebo volejte 774 871 427.

Děkujeme za součinnost a přejeme všem pevné zdraví.

Dubovská Ivana, ředitelka školy